Deaf cultures and Sign Languages of the world: Lithuania (Lietuva)

Created 10 April 2000, links updated monthly with the help of LinkAlarm.

Lithuanian flagDavid Bar-TzurLithuanian flag

map of Lithuania

Flag: World flag database.
Map: Perry-Castañeda Library Map Collection.

For a quick, interesting resource for facts about this and other countries,
try Mystic Planet - The New Age directory of Planet Earth.

Note: A flag next to a link shows what language the website is in. If it is followed by this icon: (video camera: This links to a video), it is a video in that spoken language. A flag followed by Sign Language iconmeans it is in the sign language of that country. globe (international icon)Sign Language iconmeans there is International Gesture.

Assistive living devices Blogs and vlogs Books on deafness CDs and videotapes Deaf advocacy and politics
Deaf culture Deaf education & youth Deaf history and current events Deaf sports & recreation Forums
Interpreting for technical topics Lietuvių gestų kalba (Lithuanian Sign Language) Lietuvių gestų kalba (Lithuanian Sign Language) dictionaries Oral and deafened people Organizations
Religion & Deafness Videophone and video interpreting

Assistive living devices

Klausos aparatai. AUDIOMEDIK.

Blogs and vlogs

blogas.lt. KĄ TU ŽINAI APIE GESTŲ KALBĄ???

Lietuvių gestų kalba.Lithuanian flagSign Language icon

Books on deafness

Charibdė. Aš kurčias, bet nieko baisaus.

Surdologijos Centras. ŽODYNAI IR KITI LEIDINIAI .

CDs and videotapes

Žodynai.

Deaf advocacy and politics

Aktualijos - Kurčiųjų - Lietuvos kurčiųjų draugija.

Deaf culture

Surdologijos Centra. Naujienos - Lietuvos kurčiųjų draugija.

Surdologijos Centra. KURČIŲJŲ KULTŪRA.

World Deaf directory - Lithuania.

Deaf education & youth

Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė internatinė mokykla.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras.

LNA - Naujienos. Kauno neprigirdinčiųjų internatinė mokykla.

Panevezio Kurciuju Ir Neprigirdinciuju Pagindine Internatine Mokykla (Panevezis Boarding School for the Deaf and Hearing Impaired).Lithuanian flagUK flag

Problem solving for better health in Lithuania, Summary of Year 2000 Grants. Scroll down to "Project: Improvement of the psychological environment in the Educational Center for the Deaf."

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras.

Surdologijos Centras. Gunnila Christersson "Adomo knyga".

Vilniaus kurčiųjų internatinė mokykla.

Deaf history and current events

kurtieji.com.

golden marble bulletArchyvas.

golden marble bulletSvarbios datos.

Naujienos - Lietuvos kurčiųjų draugija.

Deaf sports & recreation

Aktualijos - Sportas - Lietuvos kurčiųjų draugija.

Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto puslapia.

LKSF (Lietuvos kurciuju sportà).

Viskas apie Lietuvos kurčiųjų sportą.

Forums

Forumas - Lietuvos kurčiųjų draugija.

Interpreting for technical topics

Žodynai. Biologiya, Istorija.

Lietuvių gestų kalba (Lithuanian Sign Language)

Danielius, M. (2004). Lietuvių gestotyros pagrindai.

Gimtosios kalbos užtikrinimas kurtiems vaikams.

International Bibliography of Sign Language - Lithuanian Sign Language.

Kurčiųjų teisinis konsultavimas lietuvių-gestų kalba. Vilniaus universiteto Teisės klinika įgyvendina Teisingumo ministerijos remiamą projektą „Nemokamų teisinių konsultacijų LR gyventojams sistemos tobulinimas", kuriuo siekiama tobulinti dabartinę nemokamo gyventojų teisinio konsultavimo sistemą bei pradėti įgyvendinti naują atskirą projekto veiklą - kurti kurčiųjų asmenų teisinio konsultavimo sistemą.

Lietuvių gestų kalba.

Lithuanian Sign Language: A language used in Lithuania.

Surdologijos Centra.

golden marble bulletES PROJEKTAI.

golden marble bulletGESTŲ KALBOS KURSAI.

Teminis gestų žodynas - Politologija.

Tomas, F. Lietuvių gestų kalbos žodynas.

Vilniaus Kolegija - Gestų kalba (d).

Wikipedia. Ženklų kalba.

Lietuvių gestų kalba (Lithuanian Sign Language) dictionaries

Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos vizualinė mokymo programa. Lietuvių gestų kalba yra pagrindinė kurčiųjų bendravimo priemonė. Ši kalba 1996 m. įstatymu įtvirtinta kaip gimtoji kurčiųjų kalba. Kadangi gestų kalba nėra universali, viena visame pasaulyje, Lietuvos kurčiųjų vartojama kalba vadinama lietuvių gestų kalba. Kurčiųjų draugijos duomenimis 2004 m. Lietuvoje kurčiųjų buvo 6200 (narių skaičius). Visi jie yra aktyvūs savo kalbos vartotojai. Ši negausi bendruomenė dažnai dar vadinama kalbine kultūrine mažuma. Daugiau apie kurčiuosius, jų bendruomenę bei veiklą galite sužinoti adresu www.lkd.lt.

kurtieji.com. Daktilinė abėcėlė.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras.

spreadthesign | The sign language dictionary for the world - 100% Free. Type the sign you are looking for in the black box that says "type your search word here". Click on the Lithuanian flag (see the top of this page). To see what words are available, type one letter in the search box and all the possibilities will be there. If the flag is not disabled, there is a sign shown for it.

Žodynai. Biologiya, Istorija.

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centra.

Oral and deafened people

Adapta. BENDRIJOS “ADAPTA” TIKSLAI: Burti šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus; Pagal galimybes remti (rūpintis, kad šeimos gautų metodinę, psichologinę, moralinę ir materialinę pagalbą) bei informuoti bendrijos narius; Rūpintis, kad negalios ištiktiems vaikams būtų suteikiamos ne tik bendrojo lavinimo žinios, bet ir kad jie būtų rengiami nepriklausomam gyvenimui visuomenėje; Praktiškai padėti vaikams įveikti gyvenimo sunkumus ir integruotis į visuomenę, kartu siekti informuoti girdinčiuosius apie žmones, turinčius klausos sutrikimų; Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, stengiantis spręsti vaikų, turinčių klausos sutrikimų, problemas; Organizuoti bendrijos nariams seminarus, susitikimus, rūpintis šeimų laisvalaikiu, rengti sporto ir poilsio renginius.

Organizations

Lietuvos kurčiųjų draugija. Dalyvauja tvarkant Lietuvoje gyvenančių kurčiųjų apskaitą; steigia, plėtoja ir remia Draugijos organizacijas, įmones, mokslo ir technikos centrus, įvairias bendrijas, pritraukia užsienio ir privatų kapitalą; organizuoja kurčiųjų įdarbinimą savo įmonėse ir įstaigose, rūpinasi jų įdarbinimu kitose įmonėse ir organizacijose; rūpinasi draugijos narių poreikio surdotechnikos priemonėms tenkinimu; remia mokslo įstaigų veiklą sprendžiant kurčiųjų socialinius, kultūrinius, sveikatos apsaugos ir švietimo klausimus. Rengia ir realizuoja programas Draugijos socialinei, gamybinei ir mokslinei veiklai plėtoti; leidžia įvairius daktiloginius leidinius ir periodinę spaudą; spręsdama reabilitacijos, gamybinius, mokslinius, komercinius, ekonominius ir kitus klausimus, palaiko bei plėtoja draugystės ir bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalimis, LR įstaigomis bei įmonėmis; supažindina visuomenę ir propaguoja Draugijos tikslus, uždavinius, veiklos rezultatus, telkia visuomenės pastangas Draugijos tikslams ir problemoms spręsti.

Pagava. Pagrindiniai bendrijos "Pagava" tikslai: burti šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus; teikti paramą, padrąsinimą ir informaciją apie kurtumą šeimoms, auginančioms kurčius vaikus; rupintis, kad šeimos, auginančios kurčią vaiką, gautų visapusę psichologinę, pedagoginę bei juridinę paramą ir informaciją kaip galima arčiau gyvenamosios vietos; bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis institucijomis, sprendžiant kurčių vaikų problemas: diagnostikos, gydymo, protezavimo, ugdymo, mokymo, integravimo, poilsio, profesinio lavinimo; praktiškai padėti kurtiems vaikams įveikti gyvenimo sunkumus ir integruotis į visuomenę.

Surdologijos Centra.

Religion & Deafness

Aktualijos - Religija - Lietuvos kurčiųjų draugija.

Videophone and video interpreting

High Tech Lithuania 2000. Telephone for deaf people.

Home